INTRODUCTION TO PLANNING OF CLINICAL STUDIES AND DATA ANALYSIS WITH BASIC...

INTRODUCTION TO PLANNING OF CLINICAL STUDIES AND DATA ANALYSIS WITH BASIC MEDICAL STATISTICS (4 HOURS)

4 HOURS

  1. AGAPOVA, ELENA
  2. CHERNOGOLOV, VADIM
  3. GOLIKOVA, ELENA
  4. ILINA, SVETLANA
  5. MILENIN, OLEG
  6. PASHANOV, EVGENY
  7. SHPEYER, EUGENE
  8. THOSTOVA, ELMIRA